محل کره ای ها

درباره فیلم.سریال.بازیگران و خواننده های کره ای

The hottest rookie girl groups of 2010


The hottest rookie girl groups of 2010 

جذابترین گروه تازهکار دخترونه در سال ۲۰۱۰


miss A

تاریخ اولین اجرا: 7/12/2010
اسم اعظای گروه: Jia, Min, Suzy and Fei
میانگین سن اعظای گروه:20.75-years-old
میانگین قد اعظای گروه: 163.75cm (5′3″)
میانگین وزن اعظای گروه: 45.75kg (100 lbs)
بهترین اهنگ گروه: Bad Girl Good Girl
نقطه مثبت گروه: Facial expressions are unlike a rookie group’s(قیافه وحالت چهرشون مثل تازه کارها نست)
کارهایی که تا به حال انجام دادن:  They will follow in the Wonder Girls’ footsteps. On stage, they’re bad girls but off stage, they are shy good girls. Also, they all have amazing fresh faces.

ترجمه:اونها راه گروه Wonder Girls’  را دنبال میکنند و در روی صحنه نقش دخترای بد را بارزی میکنند و ولی بیرون دخترای خوبی هستند و همچنین قیافه های تازه وزیبایی دارند)

SISTAR

تاریخ اولین اجرا: 5/19/2010

اسم اعظای گروه: Soyoo, Bora, Dasom and Hyorin
میانگین سن اعظای گروه: 19.5-years-old
میانگین قد اعظای گروه: 165.7cm (5′4″)
میانگین وزن اعظای گروه:46.5kg (102 lbs)
بهترین اهنگ گروه: Push Push
نقطه مثبت گروه: Surprisingly good vocals(صدای خوبشون)

کارهایی که تا به حال انجام دادن:  They seem like unnies with attiudes. Their song Push Push gets stuck in everyone’s heads.(اهنگ Push Push اونها تو سر همه گیر کردهو از سشون بیرون نمیره!!)
Girl’s Day تاریخ اولین اجرا: 7/9/2010
اسم اعظای گروه:  Sojin, Jisun, Jihye, Ji-in and Minah
میانگین سن اعظای گروه: 21.2-years-old
میانگین قد اعظای گروه: 165cm (5′4″)
میانگین وزن اعظای گروه: 44.7kg (98 lbs)
بهترین اهنگ گروه: Tilt My Head
نقطه مثبت گروه: Fresh eye smiles(لبخند زیبا وتازشون)
کارهایی که تا به حال انجام دادن:  Maknae’s eye smile resembles f(x)’s Sulli. Jisun is part of the Songpa family with ZE:A’s Junyoung (a neighborhood). They’re good on variety programs.

ترجمه:لبخند Maknae آدمو به یاد لبخند Sulli از گروه  f(x) می اندازد.Jisun جزئ برنامه  ZE:A’s Junyoung  هست وحضور خوبشان در برنامه های تلوزیون
Nine Muses

تاریخ اولین اجرا: 8/12/2010

اسم اعظای گروه: Rana, Sara, Minha, Violet, Lee Sam, Lee Rin, Vinny, Jaekyung and Hyemi.
میانگین سن اعظای گروه: 23.4-years-old.
میانگین قد اعظای گروه:171.88cm (5′6″)
میانگین وزن اعظای گروه: 47.6kg (104 lbs)
بهترین اهنگ گروه: No Playboy
نقطه مثبت گروه:Shining bodies(بدن درخشان)
کارهایی که تا به حال انجام دادن: Worthy of being MAXIM cover girls with their bodies, model-dols (model idols) and making fanboys’ hearts beat at a very fast pace

نرجمه:روی مجله ی MAXIM cover girls رفتن وساختنfanboys’ و نفوز در دل پسرا با سرعت زیاد!